جزییات موسسه

N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry
کد موسسه
RUS001
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
59.55
طول جغرافیایی
30.25
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
maize
soybeans
سایر
20,694
نامشخص
95,516
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
bread wheat
29,195
barley
17,788
maize
14,233
oat
10,452
m illet
9,019
سایر
103,213
نامشخص
16,817
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Avena
Panicum
سایر
110,910
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum triticum aestivum
Hordeum hordeum vulgare
Zea z.mays
Avena sativa
Panicum miliaceum
سایر
121,171
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 January 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
70000
52500
35000
17500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 200,717 عبارت است از 4.65. نمره کمینه 1.90 و نمره بیشینه 7.30 است.