جزییات موسسه

N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry
کد موسسه
RUS001
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۹٫۵۵
طول جغرافیایی
۳۰٫۲۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
soybeans
سایر
۱۹٬۸۷۳
نامشخص
۹۹٬۵۸۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
bread wheat
۲۸٬۰۷۰
barley
۱۷٬۱۰۱
maize
۱۳٬۶۷۴
oat
۱۰٬۰۸۱
m illet
۸٬۶۵۲
سایر
۱۰۶٬۳۲۲
نامشخص
۱۶٬۸۱۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Panicum
سایر
۱۱۰٬۹۱۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum triticum aestivum
Hordeum hordeum vulgare
Zea z.mays
Avena sativa
Panicum miliaceum
سایر
۱۲۱٬۱۷۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 200,717 عبارت است از 4.65. نمره کمینه 1.90 و نمره بیشینه 7.30 است.