VIR RUS001

N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

200,717

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

جو
17,788
ذرت
14,233
Oat
10,452
Soybean
6,724
Forages
4,295
سایر موارد
16,399
نامشخص
130,826

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

17,788
14,233
10,452
9,019

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

38,315
17,788
14,233
10,452
9,019

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 200,717 معادل ‎4.65‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎1.90‎ و حداکثر امتیاز ‎7.40‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت