ARC SDN002

Agricultural Plant Genetic Resources Conservation and Research Centre

رکوردها در Genesys:

2,431

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سورگوم
2,314
نامشخص
117

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

2,431

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 2,431 معادل ‎6.03‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.20‎ و حداکثر امتیاز ‎6.70‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت