جزییات موسسه

Agricultural Plant Genetic Resources Conservation and Research Centre

The Agricultural Plant Genetic Resources Conservation and Research Centre (APGRC) is one of the Centres that operate under the umbrella of the Agricultural Research Corporation (ARC) Sudan. It is mandated for realizing sustainable management and use of the plant genetic resources for food and agriculture (PGRFA) in Sudan.

Activities for conservation of the local PGRFA are carried out by the APGRC through a network of genebanks that comprises seed and field genebanks. They are composed of a central national genebank facility at the headquarters of the APGRC at Wad Medani town in central Sudan, which is connected with a number of sub-national genebank units located in different agricultural research stations of the ARC. They include a seed genebank unit in Elobeid town in the western region, banana field genebank in Kassala town in the eastern region, and date palm field genebank in Elhudeiba in the northern region.

A total of more than 15,000 accessions have already been collected and are being conserved in the genebanks of the APGRC from different plant species. The largest collections are from crops such as sorghum and pearl millet, followed by sesame, cowpea, and vegetables such as okra, watermelon, peppers, as well as medicinal plants such as Roselle. The seed materials of different accessions are conserved in the seed banks under long term seed storage conditions. Collections of banana and date palm are conserved in two separate field genebanks.

کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۴٫۲۹
طول جغرافیایی
۳۳٫۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
pearlmillet
sesame
cowpea
banana
سایر
۱۷۴
نامشخص
۱٬۳۳۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Sorghum
۵٬۲۱۶
Pearl millet
۲٬۰۰۴
Okra
۶۷۰
Sesame
۴۴۴
Cowpea
۳۹۲
سایر
۱٬۰۳۲
نامشخص
۱۹۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
Pennisetum
Abelmoschus
Sesamum
Vigna
سایر
۱٬۰۵۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Pennisetum glaucum
Abelmoschus esculentus
Sesamum indicum
Vigna unguiculata
سایر
۱٬۲۳۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 April 2020
13 April 2020
19 March 2020
21 August 2019
1 August 2019
25 July 2019
10 July 2019
1 July 2019
27 June 2019
27 May 2019
22 May 2019
5 May 2019
23 April 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 9,953 عبارت است از 5.13. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 7.50 است.