جزییات موسسه

World Vegetable Center

The AVRDC Vegetable Genetic Resources Information System (AVGRIS) is an information system that manages the data of all vegetable germplasm conserved at GRSU, AVRDC. It is designed to manage the GRSU operations more efficiently.  It links all operations associated with germplasm conservation and management from registration, characterization, evaluation, seed inventory and seed distribution to end-users.

کد موسسه
نوع
Non-Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۳٫۱۱۴۲۰۳
طول جغرافیایی
۱۲۰٫۲۹۸۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
eggplant
beans
pigeonpea
سایر
۱۹۷
نامشخص
۴۶٬۹۵۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
۷٬۴۷۶
eggplant
۳٬۰۴۱
cowpea
۱٬۵۳۹
beans
۶۰۹
pigeonpea
۱۳۴
سایر
۱۹۷
نامشخص
۴۶٬۹۵۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Capsicum
Brassica
سایر
۱۱٬۲۴۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Glycine max
Vigna radiata
Solanum lycopersicum
Capsicum annuum
Vigna angularis
سایر
۲۵٬۳۸۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۰ ژانویه ۲۰۱۸
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 59,954 عبارت است از 4.44. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 8.95 است.