جزییات موسسه

World Vegetable Center

The AVRDC Vegetable Genetic Resources Information System (AVGRIS) is an information system that manages the data of all vegetable germplasm conserved at GRSU, AVRDC. It is designed to manage the GRSU operations more efficiently.  It links all operations associated with germplasm conservation and management from registration, characterization, evaluation, seed inventory and seed distribution to end-users.

کد موسسه
TWN001
نوع
Non-Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
23.114203
طول جغرافیایی
120.2982
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
eggplant
cowpea
beans
pigeonpea
سایر
197
نامشخص
46,958
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
7,476
eggplant
3,041
cowpea
1,539
beans
609
pigeonpea
134
سایر
197
نامشخص
46,958
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Glycine
Solanum
Vigna
Capsicum
Brassica
سایر
11,244
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Glycine max
Vigna radiata
Solanum lycopersicum
Capsicum annuum
Vigna angularis
سایر
25,387
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 January 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
30000
22500
15000
7500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 59,954 عبارت است از 4.44. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 8.95 است.