جزییات موسسه

Institute of Plant Production n.a. V.Y. Yurjev of UAAS
کد موسسه
UKR001
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50
طول جغرافیایی
36.15
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
maize
barley
soybeans
سایر
3,247
نامشخص
7,468
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
bread wheat
7,857
maize
5,705
barley
4,366
triticale
3,283
pea
2,311
سایر
11,029
نامشخص
72
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Triticosecale
Pisum
سایر
9,368
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Zea mays
Hordeum vulgare
Triticosecale sp.
Pisum sativum
سایر
11,192
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
23 July 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
13000
9750
6500
3250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 34,623 عبارت است از 6.26. نمره کمینه 2.00 و نمره بیشینه 8.70 است.