جزییات موسسه

Institute of Plant Production n.a. V.Y. Yurjev of UAAS
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰
طول جغرافیایی
۳۶٫۱۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
soybeans
سایر
۳٬۲۶۴
نامشخص
۷٬۵۷۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
bread wheat
۷٬۸۵۶
maize
۵٬۷۰۲
barley
۴٬۳۵۰
triticale
۳٬۲۸۳
pea
۲٬۳۱۱
سایر
۱۰٬۸۲۷
نامشخص
۲۰۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Triticosecale
سایر
۹٬۳۴۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Zea mays
Hordeum vulgare
Triticosecale sp.
Pisum sativum
سایر
۱۱٬۱۱۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 34,532 عبارت است از 6.28. نمره کمینه 2.00 و نمره بیشینه 8.70 است.