جزییات موسسه

Institute of Volatile Oil Bearing and Medicine Crops
کد موسسه
UKR018
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۴٫۵۷
طول جغرافیایی
۳۴٫۰۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
catnip
۲۱۰
mint
۱۶۹
sage
۱۵۰
coriander
۱۳۱
yarrow
۱۰۰
سایر
۳۸۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Nepeta
Mentha
Salvia
Coriandrum
Achillea
سایر
۳۸۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Nepeta transcaucasica
Salvia sclarea
Coriandrum sativum
Achillea millefolium
Foeniculum vulgare
سایر
۵۰۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,143 عبارت است از 5.47. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 7.60 است.