جزییات موسسه

Institute of Volatile Oil Bearing and Medicine Crops
کد موسسه
UKR018
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.57
طول جغرافیایی
34.05
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
catnip
210
mint
169
sage
150
coriander
131
yarrow
100
سایر
383
نامشخص
223
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Coriandrum
Mentha
Nepeta
Salvia
Achillea
سایر
399
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Coriandrum sativum
Nepeta transcaucasica
Salvia sclarea
Achillea millefolium
Mentha canadensis
سایر
574
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
500
375
250
125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,143 عبارت است از 5.47. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 7.20 است.