جزییات موسسه

National Small Grains Germplasm Research Facility, USDA-ARS
کد موسسه
USA029
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
42.57
طول جغرافیایی
-112.5
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
rice
نامشخص
26,757
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
62,059
barley
34,383
rice
18,736
نامشخص
26,757
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Avena
Oryza
Aegilops
سایر
5,115
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Oryza sativa
Triticum turgidum
Avena sativa
سایر
21,336
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
50000
37500
25000
12500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 141,935 عبارت است از 6.78. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 8.55 است.