جزییات موسسه

Subtropical Horticultural Research Unit, National Germplasm Repository - Miami, USDA
کد موسسه
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۵٫۴۵
طول جغرافیایی
‎−۸۰٫۱۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
banana
coconut
breadfruit
cassava
sorghum
نامشخص
۵٬۳۰۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
banana
۱۰۰
coconut
۱۸
breadfruit
۱۲
cassava
۲
sorghum
۱
نامشخص
۵٬۳۰۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Saccharum
Mangifera
Persea
Tripsacum
Ficus
سایر
۱٬۹۶۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Saccharum officinarum
Saccharum spontaneum
Saccharum hybr.
Mangifera indica
Persea americana
سایر
۳٬۰۱۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 5,440 عبارت است از 4.38. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 7.05 است.