Groundnut

اندازه مجموعه‌های بانک ژن

سایر نام‌های مورد قبول

groundnut groundnuts peanut peanuts

قواعد طبقه‌بندی