جزییات مجموعه داده

CE9601 - Bread wheat characterization

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۱٬۸۹۸
تعداد ویژگی
۱۰
شروع ارزیابی
1995
پایان ارزیابی
1996

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9601 - Bread wheat characterization.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9601 - Bread wheat characterization.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - f7de2a46-c19c-4893-9086-64b84adfe2aa.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19951996

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IG 40247Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Dougga 74 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNF*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNG~
۳. IG 40249Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Ciguena cumhuriyet 75 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNH$
۴. IG 40250Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Giza 158 • مطالب پرورشی/پژوهشی • مصر+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNJ=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNKU
۶. IG 40252Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Giza 157 • مطالب پرورشی/پژوهشی • مصر+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNM0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNN1
۸. IG 40254Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Pavon 76 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNP2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNQ3
۱۰. IG 40256Triticum aestivum L. subsp. aestivum • HD 2172 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNR4
۱۱. IG 40257Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Vanern • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNS5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNT6
۱۳. IG 40259Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Musala • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNV7
۱۴. IG 40260Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Koel • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNW8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNX9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNYA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TNZB
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TP0C
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TP1D
۲۰. IG 40266Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Hugo 1 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TP2E
۲۱. IG 40267Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Solsort • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TP3F
۲۲. IG 40268Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Condor • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TP4G
۲۳. IG 40269Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Crow • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TP5H
۲۴. IG 40270Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Warbler • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TP6J
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TP7K
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TP8M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TP9N
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPAP
۲۹. IG 40275Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Pamir • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPBQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPCR
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPDS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPET
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPFV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPGW
۳۵. IG 40281Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Choli • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPHX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPJY
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPKZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPM*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPN~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPP$
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPQ=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPRU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPS0
۴۴. IG 40290Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Pewee • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPT1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPV2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPW3
۴۷. IG 40293Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Pina-Saka • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPX4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPY5
۴۹. IG 40295Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Buck Buck • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TPZ6
۵۰. IG 40296Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Sparrow • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6TQ07