جزییات موسسه

Scientific Center of Agrobiotechnology
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۱۶
طول جغرافیایی
۴۴٫۲۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
tomato
forages
pea
سایر
۹۳
نامشخص
۵۴۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
pepper
۱۰۹
barley
۸۸
wheat
۸۶
tomato
۷۴
cucumber
۶۸
سایر
۵۵۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Capsicum
Cucumis
Hordeum
Triticum
Lycopersicon
سایر
۵۲۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Capsicum annuum
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Lycopersicon esculentum
Cucumis sativus
سایر
۵۶۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 981 عبارت است از 4.12. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 5.10 است.