جزییات موسسه

Scientific Center of Agrobiotechnology
کد موسسه
ARM059
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۱۶
طول جغرافیایی
۴۴٫۲۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
tomato
forages
pea
سایر
۸۹
نامشخص
۵۶۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
pepper
۱۰۴
barley
۸۲
wheat
۷۸
tomato
۷۱
cucumber
۶۴
سایر
۵۸۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Capsicum
Cucumis
Hordeum
Triticum
Lycopersicon
سایر
۵۲۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Capsicum annuum
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Lycopersicon esculentum
Cucumis sativus
سایر
۵۶۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 981 عبارت است از 4.12. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 5.10 است.