جزییات موسسه

Institute of Botany
کد موسسه
AZE004
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.35637
طول جغرافیایی
49.81314
محصولات دارای بیشترین نماینده
sunflower
forages
maize
beans
grasspea
نامشخص
835
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
hawthorn
3
annual flax
2
artichoke
2
asparagus
2
balm
2
سایر
313
نامشخص
520
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Heracleum
Pimpinella
Chaerophyllum
Campanula
Ferula
سایر
750
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Abutilon theophrasti
Acacia dealbata
Achillea biebersteinii
Achillea filipendulina
Achillea millefolium
سایر
834
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
300
225
150
75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 422 عبارت است از 5.94. نمره کمینه 4.70 و نمره بیشینه 6.55 است.