جزییات موسسه

Institute of Botany
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۳۵۶۳۷
طول جغرافیایی
۴۹٫۸۱۳۱۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
maize
sunflower
نامشخص
۴۱۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
hawthorn
۳
annual flax
۲
artichoke
۲
asparagus
۲
balm
۲
سایر
۳۰۷
نامشخص
۱۰۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Heracleum
Pimpinella
Chaerophyllum
Campanula
Crataegus
سایر
۳۷۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Heracleum trachyloma
Lavatera thuringiaca
Linum humile
Abutilon theophrasti
Acacia dealbata
سایر
۴۱۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 421 عبارت است از 5.94. نمره کمینه 4.70 و نمره بیشینه 6.55 است.