جزییات موسسه

Vegetable Growing Research Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۵۶۴۴۹
طول جغرافیایی
۴۹٫۸۸۷۸۸۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
eggplant
pea
tomato
carrot
نامشخص
۸۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
eggplant
۳۰
melon
۲۱
watermelon
۱۹
bean
۱۶
pepper
۱۵
سایر
۴۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Cucumis
Citrullus
Phaseolus
Capsicum
سایر
۴۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum melongena
Cucumis melo
Citrullus vulgaris
Phaseolus vulgaris
Capsicum annuum
سایر
۴۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 142 عبارت است از 6.24. نمره کمینه 4.55 و نمره بیشینه 7.20 است.