جزییات موسسه

Institute for Plant Genetic Resources 'K.Malkov'
کد موسسه
BGR001
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
42.12
طول جغرافیایی
24.9
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
maize
سایر
7,064
نامشخص
31,351
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common wheat
9,573
barley
6,201
maize
4,781
bean
3,297
oat
2,287
سایر
23,983
نامشخص
14,794
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Phaseolus
Avena
سایر
34,162
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Avena sativa
سایر
38,058
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
20000
15000
10000
5000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 64,916 عبارت است از 4.38. نمره کمینه 1.55 و نمره بیشینه 8.25 است.