جزییات موسسه

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
کد موسسه
BRA003
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-15.45
طول جغرافیایی
-47.57
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
rice
soybeans
forages
wheat
سایر
174
نامشخص
51,606
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Hordeum
18,653
Arroz
15,179
Feijão
10,938
Soja
9,872
Trigo
5,076
سایر
46,838
نامشخص
43
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Oryza
Phaseolus
Glycine
Vigna
سایر
45,161
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Oryza sativa
Phaseolus vulgaris
Glycine max
Triticum aestivum
سایر
46,899
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 October 2019
4 October 2019
19 March 2019
3 December 2018
30 November 2018
29 November 2018
28 November 2018
27 November 2018
1 May 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
60000
45000
30000
15000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 106,599 عبارت است از 4.16. نمره کمینه 2.10 و نمره بیشینه 7.60 است.