جزییات موسسه

Embrapa Meio Norte
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۵٫۰۹
طول جغرافیایی
‎−۴۲٫۴۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
۵۵۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Babacu
۱۷۴
Manga
۱۳۶
Vigna
۱۰۱
Bacuri
۷۷
Tapereba
۳۸
سایر
۱۳۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Orbignya
Mangifera
Vigna
Platonia
Spondias
سایر
۱۰۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Mangifera indica
Orbignya phalerata
Vigna unguiculata
Platonia insignis
Orbignya oleifera
سایر
۱۸۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
4 February 2020
3 February 2020
4 October 2019
26 November 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 658 عبارت است از 4.09. نمره کمینه 3.40 و نمره بیشینه 5.70 است.