جزییات موسسه

National (CYPARI) Genebank, Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment
کد موسسه
CYP004
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
35.08
طول جغرافیایی
33.24
محصولات دارای بیشترین نماینده
fababean
wheat
beans
chickpea
barley
سایر
31
نامشخص
334
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
faba bean
101
durum wheat
80
common vetch
67
sea beet
34
beans
31
سایر
179
نامشخص
139
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vicia
Triticum
Trifolium
Beta
Phaseolus
سایر
242
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vicia faba
Triticum turgidum
Vicia sativa
Beta vulgaris
Phaseolus vulgaris
سایر
302
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
500
375
250
125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 631 عبارت است از 6.24. نمره کمینه 3.75 و نمره بیشینه 7.35 است.