جزییات موسسه

National (CYPARI) Genebank, Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۵٫۰۸
طول جغرافیایی
۳۳٫۲۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
fababean
wheat
beans
chickpea
barley
سایر
۳۱
نامشخص
۳۳۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
faba bean
۱۰۱
durum wheat
۸۰
common vetch
۶۷
sea beet
۳۴
beans
۳۱
سایر
۱۷۹
نامشخص
۱۳۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vicia
Triticum
Trifolium
Beta
Phaseolus
سایر
۲۴۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vicia faba
Triticum turgidum
Vicia sativa
Beta vulgaris
Phaseolus vulgaris
سایر
۳۰۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 631 عبارت است از 6.24. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 7.35 است.