جزییات موسسه

Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos
کد موسسه
ESP004
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.31
طول جغرافیایی
-3.19
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
chickpea
maize
fababean
سایر
783
نامشخص
15,432
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Judia
3,410
Cebada
2,111
Trigo
1,736
maiz
1,280
Avena
1,226
سایر
13,306
نامشخص
815
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Triticum
Vicia
Hordeum
سایر
8,865
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Hordeum vulgare
Zea mays
Triticum aestivum
Vicia faba
سایر
12,129
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
18 January 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
8000
6000
4000
2000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 22,560 عبارت است از 7.24. نمره کمینه 2.75 و نمره بیشینه 9.35 است.