جزییات موسسه

Genetic Resources Unit, Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences, Aberystwyth University
کد موسسه
GBR016
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۲۵
طول جغرافیایی
‎−۴٫۰۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
barley
maize
سایر
۴۴
نامشخص
۱۸٬۹۴۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
perennial rye
۳٬۳۳۹
common oat
۲٬۵۷۲
red clover
۲٬۱۲۳
pea
۲٬۱۰۰
white clover
۱٬۹۶۱
سایر
۱۲٬۶۸۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Festuca
سایر
۷٬۱۰۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium perenne
Trifolium pratense
Avena sativa
Pisum sativum
Trifolium repens
سایر
۱۱٬۹۸۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 24,782 عبارت است از 4.51. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 8.45 است.