جزییات موسسه

Genetic Resources Unit, Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences, Aberystwyth University
کد موسسه
GBR016
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.25
طول جغرافیایی
-4.05
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
barley
maize
grasspea
سایر
103
نامشخص
35,182
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
perennial rye
3,370
common oat
2,602
red clover
2,158
pea
2,125
white clover
2,002
سایر
12,865
نامشخص
13,509
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Lolium
Festuca
Avena
Dactylis
سایر
11,284
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium perenne
Trifolium repens
Trifolium pratense
Avena sativa
Pisum sativum
سایر
20,374
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
2 December 2018
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
20000
15000
10000
5000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 24,920 عبارت است از 4.51. نمره کمینه 1.95 و نمره بیشینه 8.45 است.