جزییات موسسه

Niko Ketskhoveli Institute of Botany
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۶۸۹
طول جغرافیایی
۴۴٫۷۹۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
rye
pea
chickpea
سایر
۲
نامشخص
۱۰۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۷۶
bean
۳۳
green bristlegrass
۲۰
corn
۱۵
barley
۱۳
سایر
۴۸
نامشخص
۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Phaselous
Setaria
Zea
Hordeum
سایر
۵۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaselous vulgaris
Triticum aestivum
Setaria italica
Zea zea mays
Triticum durum
سایر
۱۱۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 208 عبارت است از 5.63. نمره کمینه 3.30 و نمره بیشینه 7.20 است.