جزییات موسسه

Niko Ketskhoveli Institute of Botany
کد موسسه
GEO013
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.689
طول جغرافیایی
44.796
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
pea
chickpea
lentil
سایر
1
نامشخص
109
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
79
bean
33
green bristlegrass
20
corn
15
barley
13
سایر
48
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Phaselous
Setaria
Zea
Hordeum
سایر
50
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaselous vulgaris
Triticum aestivum
Setaria italica
Zea zea mays
Triticum durum
سایر
114
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
90
67.5
45
22.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 208 عبارت است از 5.64. نمره کمینه 3.30 و نمره بیشینه 7.20 است.