جزییات موسسه

Faculty of Agriculture, University of Zagreb
کد موسسه
HRV041
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۸۲۷۶
طول جغرافیایی
۱۶٫۰۲۹۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
apple
wheat
potato
yam
سایر
۴
نامشخص
۲٬۸۲۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
۲۱۸
grapevine
۱۱۱
wild asparagus
۶۴
dalmatian pyrethrum
۶۰
red clover
۵۲
سایر
۲۷۹
نامشخص
۲٬۳۱۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Salvia
Tanacetum
Ocimum
Hypericum
سایر
۲٬۲۰۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Tanacetum cinerariifolium
Hypericum perforatum
Ocimum basilicum
Vitis vinifera
سایر
۲٬۳۸۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,103 عبارت است از 6.31. نمره کمینه 2.70 و نمره بیشینه 8.95 است.