جزییات موسسه

Faculty of Agriculture, University of Zagreb
کد موسسه
HRV041
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
45.8276
طول جغرافیایی
16.0295
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
apple
wheat
yam
sunflower
سایر
1
نامشخص
2,631
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
179
grapevine
118
red clover
60
dalmatian pyrethrum
40
apple
39
سایر
178
نامشخص
2,254
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Salvia
Zea
Ocimum
Tanacetum
Hypericum
سایر
2,046
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Ocimum basilicum
Tanacetum cinerariifolium
Hypericum perforatum
Vitis vinifera
سایر
2,215
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,868 عبارت است از 6.24. نمره کمینه 2.70 و نمره بیشینه 8.95 است.