جزییات موسسه

Institute for Agrobotany
کد موسسه
HUN003
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
47.25
طول جغرافیایی
19.54
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
chickpea
lentil
soybeans
سایر
1,472
نامشخص
33,238
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common wheat
7,030
bean
3,484
common barley
3,355
garden tomato
1,643
common oat
1,165
سایر
32,413
نامشخص
277
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Phaseolus
Hordeum
Lycopersicon
سایر
26,704
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Lycopersicon esculentum
سایر
28,130
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
20000
15000
10000
5000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 49,367 عبارت است از 5.19. نمره کمینه 2.10 و نمره بیشینه 8.15 است.