جزییات موسسه

Israel Gene Bank for Agricultural Crops, Agricultural Research Organisation, Volcani Center
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۲
طول جغرافیایی
۳۴٫۸۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
tomato
rice
carrot
سایر
۱۱
نامشخص
۹٬۷۹۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
white mustard
۳۱۳
barley
۲۱۰
Common Lentil
۱۵۶
bread wheat
۸۴
castor
۴۲
سایر
۱٬۰۷۲
نامشخص
۸٬۲۸۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Sinapis
Eragrostis
Triticum
Hordeum
سایر
۸٬۳۴۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Eragrostis tef
Sinapis alba
Hordeum vulgare
Lens culinaris
Triticum durum
سایر
۸٬۸۸۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 10,157 عبارت است از 6.94. نمره کمینه 3.10 و نمره بیشینه 9.00 است.