جزییات موسسه

Israel Gene Bank for Agricultural Crops, Agricultural Research Organisation, Volcani Center
کد موسسه
ISR002
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
32
طول جغرافیایی
34.83
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
lentil
chickpea
tomato
سایر
32
نامشخص
10,440
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
2,351
wheat
620
white mustard
313
Common Lentil, gram, lentil
156
lentil
99
سایر
1,257
نامشخص
8,807
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Triticum
Trifolium
Sinapis
Eragrostis
سایر
8,994
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum spontaneum c koch
Triticum dicoccoides (ascherson et graebn
Eragrostis tef
Sinapis alba
Hordeum vulgare
سایر
10,003
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 February 2019
26 September 2017
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
5000
3750
2500
1250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 10,476 عبارت است از 6.81. نمره کمینه 1.40 و نمره بیشینه 8.90 است.