جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, Sede di Pontecagnano
کد موسسه
ITA391
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.63
طول جغرافیایی
14.88
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
chickpea
eggplant
lentil
نامشخص
107
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
36
bean
23
sweet pepper
22
pumpkin
18
hot pepper
15
سایر
41
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Capsicum
Phaseolus
Cucurbita
Cynara
سایر
24
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Capsicum annuum
Solanum lycopersicum
Phaseolus vulgaris
Cynara cardunculus
Cucurbita pepo
سایر
33
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
100
75
50
25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 155 عبارت است از 7.12. نمره کمینه 4.50 و نمره بیشینه 7.60 است.