جزییات موسسه

Laboratory for Plant Genetic Resources
کد موسسه
MDA010
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.98
طول جغرافیایی
28.89
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
pea
نامشخص
248
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
chickpea
93
pea
1
نامشخص
248
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum
Cicer
Lycopersicon
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum sativum
Cicer arietinum
Lycopersicon peruvianum
Lycopersicon hirsutum
Lycopersicon glandulosum
سایر
3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 342 عبارت است از 5.10. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 6.25 است.