جزییات موسسه

Laboratory for Plant Genetic Resources
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۹۸
طول جغرافیایی
۲۸٫۸۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
chickpea
tomato
eggplant
نامشخص
۶۳۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common bean
۴۰۴
peppers
۲۲۴
maize
۱۹۱
pea
۱۶۹
chickpea
۹۹
سایر
۱۰۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Capsicum
Pisum
Cicer
سایر
۹۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Capsicum annuum
Zea mays
Pisum sativum
Cicer arietinum
سایر
۱۰۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,188 عبارت است از 5.46. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 7.30 است.