جزییات موسسه

Laboratory for Plant Genetic Resources
کد موسسه
MDA010
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۹۸
طول جغرافیایی
۲۸٫۸۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
chickpea
tomato
eggplant
نامشخص
۶۵۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common bean
۳۹۱
peppers
۲۱۲
maize
۱۸۱
pea
۱۶۳
chickpea
۹۳
سایر
۱۴۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Capsicum
Pisum
Cicer
سایر
۹۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus Phaseolus vulgaris
Capsicum Capsicum annuum
Zea Zea mays
Pisum Pisum sativum
Cicer Cicer arietinum
سایر
۱۰۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,188 عبارت است از 5.46. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 7.30 است.