جزییات موسسه

National Centre for Genetic Resources and Biotechnology
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۷٫۲۳
طول جغرافیایی
۳٫۵۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
amaranth
sorghum
tomato
نامشخص
۶۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Amaranthus
۱۱۸
Sorghum
۱۱۲
Corchorus
۶۶
Tomato
۱۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Amaranthus
Sorghum
Corchorus
Lycopersicon
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Amaranthus retroflexus
Sorghum bicolor
Corchorus olitorius  
Lycopersicon esculentum
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹
۲۸ مه ۲۰۱۹
۲۳ مه ۲۰۱۹
۸ مه ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 312 عبارت است از 4.87. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 6.10 است.