جزییات موسسه

Centre for Genetic Resources, the Netherlands
کد موسسه
NLD037
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
51.99
طول جغرافیایی
5.66
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
lettuce
potato
tomato
سایر
2,260
نامشخص
7,993
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
4,916
barley
2,666
lettuce
2,537
crucifers
1,795
potato
1,471
سایر
9,777
نامشخص
20
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Solanum
Hordeum
Lactuca
Brassica
سایر
8,348
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Lactuca sativa
Solanum lycopersicum
Pisum sativum
سایر
12,760
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
24 February 2019
26 September 2017
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
5000
3750
2500
1250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 23,150 عبارت است از 7.50. نمره کمینه 3.80 و نمره بیشینه 9.85 است.