جزییات موسسه

Portuguese Bank of Plant Germplasm
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۳۲
طول جغرافیایی
‎−۸٫۲۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
beans
barley
سایر
۲٬۱۲۳
نامشخص
۱۹٬۶۶۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
corn
۵٬۹۱۸
common bean
۲٬۵۲۶
common wheat
۱٬۷۷۵
rice
۱٬۱۳۸
beans
۷۸۲
سایر
۱۴٬۹۹۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Triticum
Lupinus
Brassica
سایر
۱۲٬۷۳۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Oryza sativa
Secale cereale
سایر
۱۴٬۱۹۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 27,132 عبارت است از 6.52. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 8.40 است.