جزییات موسسه

Portuguese Bank of Plant Germplasm
کد موسسه
PRT001
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.32
طول جغرافیایی
-8.26
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
maize
rice
beans
barley
سایر
1,536
نامشخص
22,544
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
corn
5,918
common bean
2,526
maize
1,915
common wheat
1,775
rice
1,138
سایر
17,210
نامشخص
39
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Triticum
Brassica
Lupinus
سایر
13,274
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Brassica oleracea
Oryza sativa
سایر
15,209
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
10000
7500
5000
2500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 27,132 عبارت است از 6.47. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 8.30 است.