جزییات موسسه

National Agricultural Research and Development Institute - Fundulea
کد موسسه
ROM002
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.incda-fundulea.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.41
طول جغرافیایی
26.36
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
soybeans
rice
forages
sunflower
سایر
14
نامشخص
4,849
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
flax
2,813
common barley
1,417
soya bean
1,024
rice
669
spring barley
645
سایر
2,358
نامشخص
45
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Linum
Hordeum
Glycine
Oryza
Triticale
سایر
1,673
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Linum usitatissimum
Hordeum vulgare
Glycine max
Oryza sativa
Triticale spp.
سایر
1,740
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
8000
6000
4000
2000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 8,971 عبارت است از 4.64. نمره کمینه 3.35 و نمره بیشینه 6.65 است.