جزییات موسسه

Research and Development Station for Plant Culture on Sands Dabuleni
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.ccdcpndabuleni.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۳٫۸
طول جغرافیایی
۲۴٫۱۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
groundnuts
نامشخص
۲۸۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
blackeyed pea
۱۷۵
peanut
۱۲۱
kidney bean
۴۹
water melon
۴۷
melon
۱۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vigna
Arachis
Phaseolus
Citrullus
Cucumis
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vigna unguiculata
Arachis hypogaea
Phaseolus vulgaris
Citrullus lanatus
Cucumis melo
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 402 عبارت است از 4.88. نمره کمینه 4.30 و نمره بیشینه 6.50 است.