جزییات موسسه

Plant Production Research Center Piestany
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۸٫۳۵
طول جغرافیایی
۱۷٫۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
soybeans
forages
سایر
۴۵۷
نامشخص
۷٬۹۷۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
winter wheat
۳٬۶۶۵
vine
۱٬۴۰۶
spring barley
۱٬۲۳۲
bean
۱٬۲۳۰
maize
۷۴۷
سایر
۷٬۵۷۹
نامشخص
۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Phaseolus
Xtriticosecale
سایر
۶٬۴۶۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Vitis vinifera
Phaseolus vulgaris
Xtriticosecale sp.
سایر
۶٬۸۶۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 15,868 عبارت است از 6.30. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 9.60 است.