جزییات موسسه

Plant Production Research Center Piestany
کد موسسه
SVK001
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.35
طول جغرافیایی
17.5
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
oat
maize
soybeans
سایر
690
نامشخص
8,205
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
winter wheat
3,624
vine
1,406
bean
1,230
spring barley
1,227
oat
993
سایر
8,555
نامشخص
8
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Vitis
Phaseolus
Avena
سایر
7,516
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Vitis vinifera
Phaseolus vulgaris
Avena sativa
سایر
7,913
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
4000
3000
2000
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 17,043 عبارت است از 6.28. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 9.50 است.