جزییات موسسه

Institute of Breeding and Genetics
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۲۹
طول جغرافیایی
۳۰٫۴۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
sorghum
forages
نامشخص
۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
۵۱۴
bread wheat
۸۵
sorghum
۷
sainfoin
۲
نامشخص
۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Triticum
Sorghum
Onobrychis
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Hordeum sp.
Sorghum orysoidum
Onobrychis arenaria
سایر
۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 615 عبارت است از 5.49. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 8.45 است.