جزییات موسسه

Research Station of Medicinal Crops
کد موسسه
UKR019
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.01
طول جغرافیایی
33
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
amaranth
yam
carrot
نامشخص
857
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
mint
256
thyme
108
calendula
29
echinacea
22
valerian
20
سایر
436
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Mentha
Thymus
Calendula
Echinacea
Valeriana
سایر
427
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Mentha hybrid
Mentha longifolia
Calendula officinalis
Mentha spicata
Mentha piperita
سایر
636
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 January 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 871 عبارت است از 6.24. نمره کمینه 3.70 و نمره بیشینه 8.00 است.