جزییات موسسه

Research Station of Medicinal Crops
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۰۱
طول جغرافیایی
۳۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
amaranth
yam
carrot
نامشخص
۸۵۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
mint
۲۵۶
thyme
۱۰۸
calendula
۳۴
echinacea
۲۲
valerian
۲۲
سایر
۴۲۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Mentha
Thymus
Calendula
Echinacea
Valeriana
سایر
۴۲۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Mentha hybrid
Mentha longifolia
Calendula officinalis
Mentha spicata
Mentha piperita
سایر
۶۳۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 871 عبارت است از 6.24. نمره کمینه 3.70 و نمره بیشینه 8.00 است.