جزییات موسسه

Institute of Vegetable and Melon Growing
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹
طول جغرافیایی
۳۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
carrot
amaranth
forages
eggplant
نامشخص
۳٬۰۸۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
۲٬۱۳۸
pepper
۷۵۰
aubergine
۳۶۹
cucumber
۳۶۰
wood
۳۳۳
سایر
۱٬۶۴۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lycopersicon
Capsicum
Cucumis
Solanum
Lactuca
سایر
۱٬۵۳۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lycopersicon esculentum
Capsicum annuum
Solanum melongena
Cucumis sativus
Lactuca sativa
سایر
۱٬۶۴۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 5,591 عبارت است از 5.63. نمره کمینه 2.45 و نمره بیشینه 8.45 است.