جزییات موسسه

Plant Genetic Resources Conservation Unit, Southern Regional Plant Introduction Station, University of Georgia, USDA-ARS
کد موسسه
USA016
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
33.15
طول جغرافیایی
-84.17
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
cowpea
pearlmillet
eggplant
sweetpotato
سایر
752
نامشخص
41,801
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sorghum
39,504
cowpea
8,281
pearlmillet
2,373
eggplant
861
sweetpotato
783
سایر
752
نامشخص
41,801
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
Vigna
Arachis
Capsicum
Abelmoschus
سایر
23,378
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Arachis hypogaea
Vigna unguiculata
Vigna radiata
Capsicum annuum
سایر
30,089
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
30000
22500
15000
7500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 94,355 عبارت است از 5.83. نمره کمینه 2.85 و نمره بیشینه 8.50 است.