جزییات موسسه

Western Regional Plant Introduction Station, USDA-ARS, Washington State University
کد موسسه
USA022
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.46
طول جغرافیایی
-117.09
محصولات دارای بیشترین نماینده
beans
chickpea
lentil
lettuce
grasspea
سایر
860
نامشخص
65,708
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
beans
17,672
chickpea
8,038
lentil
3,268
lettuce
1,905
grasspea
914
سایر
860
نامشخص
65,708
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Medicago
Cicer
Pisum
Trifolium
سایر
53,485
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Cicer arietinum
Pisum sativum
Medicago sativa
Lens culinaris
سایر
63,211
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
20000
15000
10000
5000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 98,365 عبارت است از 5.98. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 8.50 است.