جزییات موسسه

Western Regional Plant Introduction Station, USDA-ARS, Washington State University
کد موسسه
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۴۶
طول جغرافیایی
‎−۱۱۷٫۰۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
lettuce
grasspea
سایر
۸۶۰
نامشخص
۶۵٬۷۰۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
beans
۱۷٬۶۷۲
chickpea
۸٬۰۳۸
lentil
۳٬۲۶۸
lettuce
۱٬۹۰۵
grasspea
۹۱۴
سایر
۸۶۰
نامشخص
۶۵٬۷۰۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Medicago
Trifolium
سایر
۵۳٬۴۸۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Cicer arietinum
Pisum sativum
Medicago sativa
Lens culinaris
سایر
۶۳٬۲۱۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 98,365 عبارت است از 5.98. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 8.50 است.