جزییات موسسه

Seed Savers Exchange

Seed Savers Exchange is a non-profit, membership organization with the mission of conserving agricultural biodiversity. Seed Savers Exchange maintains both seed and vegetative collections of fruit, vegetable, and flower cultivars with an emphasis on family heirlooms and historic commercial varieties with a history of use in the United States.

Seed Savers Exchange distributes to members within the United States. More information about the organization can be found at SeedSavers.org.

کد موسسه
نوع
Non-Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
maize
apple
سایر
۲۶۸
نامشخص
۱۲٬۶۱۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
۵٬۷۷۰
beans
۵٬۰۵۹
lettuce
۹۹۶
maize
۸۴۶
apple
۸۲۵
سایر
۲۶۸
نامشخص
۱۲٬۶۱۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Phaseolus
Unknown
Capsicum
Cucurbita
سایر
۸٬۲۸۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Phaseolus vulgaris
Unknown sp.
Capsicum sp.
Pisum sativum
سایر
۹٬۴۱۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۲ اکتبر ۲۰۱۵
۲۱ اکتبر ۲۰۱۵
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 26,383 عبارت است از 3.47. نمره کمینه 2.25 و نمره بیشینه 4.70 است.