جزییات موسسه

Seed Savers Exchange

Seed Savers Exchange is a non-profit, membership organization with the mission of conserving agricultural biodiversity. Seed Savers Exchange maintains both seed and vegetative collections of fruit, vegetable, and flower cultivars with an emphasis on family heirlooms and historic commercial varieties with a history of use in the United States.

Seed Savers Exchange distributes to members within the United States. More information about the organization can be found at SeedSavers.org.

کد موسسه
USA974
نوع
Non-Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
beans
lettuce
maize
apple
سایر
268
نامشخص
12,619
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
5,770
beans
5,059
lettuce
996
maize
846
apple
825
سایر
268
نامشخص
12,619
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Phaseolus
Unknown
Capsicum
Cucurbita
سایر
8,280
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Phaseolus vulgaris
Unknown sp.
Capsicum sp.
Pisum sativum
سایر
9,413
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
22 October 2015
21 October 2015
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
20000
15000
10000
5000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 26,383 عبارت است از 3.47. نمره کمینه 2.25 و نمره بیشینه 4.70 است.