جزییات موسسه

SADC Plant Genetic Resources Centre
کد موسسه
ZMB030
نوع
Regional
کشور
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-15.42
طول جغرافیایی
28.28
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
pearlmillet
maize
beans
fingermillet
سایر
2,129
نامشخص
2,023
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Sorghum
2,421
Pearl millet
1,680
Maize
1,546
Beans
752
Finger millet
679
سایر
4,241
نامشخص
7
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
Pennisetum
Vigna
Phaseolus
سایر
3,082
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Pennisetum glaucum
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Vigna unguiculata
سایر
3,488
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
18 January 2019
2 December 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
10000
7500
5000
2500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 11,326 عبارت است از 4.14. نمره کمینه 2.05 و نمره بیشینه 5.40 است.