جزییات موسسه

SADC Plant Genetic Resources Centre
کد موسسه
نوع
Regional
کشور
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۵٫۴۲
طول جغرافیایی
۲۸٫۲۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
pearlmillet
beans
fingermillet
سایر
۲٬۱۲۹
نامشخص
۲٬۰۲۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Sorghum
۲٬۴۲۱
Pearl millet
۱٬۶۸۰
Maize
۱٬۵۴۶
Beans
۷۵۲
Finger millet
۶۷۹
سایر
۴٬۲۴۱
نامشخص
۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
Pennisetum
Phaseolus
سایر
۳٬۰۸۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Pennisetum glaucum
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Vigna unguiculata
سایر
۳٬۴۸۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۸ ژانویه ۲۰۱۹
۲ دسامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 11,326 عبارت است از 4.14. نمره کمینه 2.05 و نمره بیشینه 5.40 است.