Forages

علوفه

ذخایر ژنتیکی علوفه استوایی و نیمه‌استوایی از تعداد زیادی سرده‌های بنشن و علف و گونه‌هایی تشکیل شده است که در توسعه سیستم‌های تغذیه برای پرورش حیوانات در مقیاس بزرگ و کوچک به کار می‌روند، یا با توجه به این قابلیت جمع‌آوری گردیده‌اند. علوفه برای تأمین خوراک در سیستم‌های وسیع و متمرکز پرورش احشام در سراسر دنیا، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

مراکز کلیدی تنوع علوفه بنشنی عبارتند از آمریکای مرکزی و جنوبی و منطقه کارائیب، و منطقه نیمه‌صحرایی آفریقا (SSA) در مورد علف‌ها، هرچند موارد استثنای متعددی برای این قاعده وجود دارد. برخی از مهم‌ترین بنشن‌ها مانند Stylosanthes‏، Leucaena‏، Desmodium‏، Centrosema و Gliricidia اصولاً امریکایی هستند، درحالی‌که سرده‌های مهم علف مانند Urochloa (معادل Brachiaria)،‏ Pennisetum‏، Megathyrsus (معادل Panicum) و Digitaria عمدتاً متعلق به مناطق نیمه‌صحرایی آفریقا می‌باشند. موارد استثنا شامل سرده‌های علف Paspalum و Tripsacum می‌باشند که امریکایی هستند، و سرده بنشن Vigna که منشأ آن عمدتاً آفریقایی است، و تعدادی از سرده‌های مهم بنشن و گونه‌هایی با منشأ آسیایی (سرده Pueraria و چندین گونه Desmodium یا سرده‌های دارای ارتباط نزدیک). تعدادی از سرده‌های مهم علف، از هر دو توزیع آفریقایی و آسیایی برخوردارند (مانند Cenchrus و Bothriochloa).

تحقیقات فعلی در ارتباط با علوفه، بر بهبود خوراک دام متمرکز است. این امر به معنای تولید بیشتر و باکیفیت‌تر گوشت و شیر است و بدین ترتیب به مزرعه‌داران کمک می‌کند تا درآمدشان را بالا ببرند. علاوه بر این، علوفه می‌تواند برای بازیابی زمین‌های پست، افزایش تفکیک کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به کار رود. یک راهکار جهانی برای کاربرد و حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی علوفه استوایی و نیمه‌استوایی در سال 2015 منتشر گردید.

 

اندازه مجموعه‌های بانک ژن

سایر نام‌های مورد قبول

Aeschynomene Arachis Astragalus Biserulla Bothriochloa Brachiaria Urochloa Brome Cenchrus Centrosema Chamaecrista Chicory Chloris Clitoria Clover Annual Clover Balansae Clover Bladder Clover Perennial Clover Persian Clover Red Clover Sub Clover Talish Clover White Cocksfoot Cocksfoot Hispanic Cullen Cynodon Desmanthus Desmodium Dichanthium Digitaria Fescue Glycine Lablab Leucaena Lotus Lucerne Macroptilium Medic Medics Melilotus Panicum Megathyrsus Paspalum Phalaris Plantain Ryegrass Ryegrass Annual Ryegrass Italian Ryegrass Perennial Sainfoin Saltbush Serradella Serradella Pink Serradella Slender Serradella Yellow Setaria Stylosanthes Sulla Temperate Grass Temperate Herb Temperate Legume Annual Temperate Legume Perennial Temperate Shrub Trigonella Tropical Grass Tropical Grass Aquatic Tropical Legume Herbaceous Tropical Legume Shrub Tropical Legume Tree Vigna

قواعد طبقه‌بندی