جزییات موسسه

Plant Genetic Resources Center
کد موسسه
ALB026
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.36183
طول جغرافیایی
19.76613
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
wheat
rice
tomato
apple
سایر
224
نامشخص
2,518
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
689
durum wheat
288
bread wheat
277
tobacco
209
common bean
191
سایر
2,624
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Zea
Triticum
Phaseolus
Prunus
Vitis
سایر
2,186
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Triticum durum
Triticum aestivum
Vitis vinifera
سایر
2,479
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,278 عبارت است از 6.75. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 8.70 است.