جزییات موسسه

Plant Genetic Resources Center
کد موسسه
ALB026
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۳۶۱۸۳
طول جغرافیایی
۱۹٫۷۶۶۱۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
wheat
rice
tomato
apple
سایر
۲۲۰
نامشخص
۲٬۲۷۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
۶۶۹
durum wheat
۲۷۵
bread wheat
۲۷۰
tobacco
۱۹۶
common bean
۱۸۸
سایر
۲٬۳۸۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Phaseolus
Nicotiana
Prunus
سایر
۱٬۹۷۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Triticum durum
Triticum aestivum
Nicotiana tabacum
سایر
۲٬۲۲۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,980 عبارت است از 6.73. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 8.80 است.