جزییات موسسه

International Center for Biosaline Agriculture
کد موسسه
ARE003
نوع
International
پیوند اینترنتی
www.biosaline.org
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
25.094533
طول جغرافیایی
55.389846
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
sorghum
wheat
sunflower
tomato
سایر
99
نامشخص
8,090
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Barley
4,838
Quinoa
1,306
Triticale
869
Buffel grass
713
Safflower
641
سایر
5,473
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Chenopodium
Triticosecale
Cenchrus
Carthamus
سایر
5,290
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Chenopodium quinoa
Triticosecale sp.
Cenchrus ciliaris
Carthamus tinctorius
سایر
5,291
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
19 July 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
10000
7500
5000
2500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 13,840 عبارت است از 4.48. نمره کمینه 2.85 و نمره بیشینه 6.30 است.