جزییات موسسه

International Center for Biosaline Agriculture
کد موسسه
ARE003
نوع
International
پیوند اینترنتی
www.biosaline.org
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۵٫۰۹۴۵۳۳
طول جغرافیایی
۵۵٫۳۸۹۸۴۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
wheat
sunflower
tomato
سایر
۱۲۸
نامشخص
۸٬۰۶۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Barley
۴٬۸۳۸
Quinoa
۱٬۳۰۶
Triticale
۸۶۹
Buffel grass
۷۱۳
Safflower
۶۴۱
سایر
۵٬۴۷۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Chenopodium
Triticosecale
Cenchrus
Carthamus
سایر
۵٬۲۹۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Chenopodium quinoa
Triticosecale sp.
Cenchrus ciliaris
Carthamus tinctorius
سایر
۵٬۲۹۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
19 July 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 13,840 عبارت است از 4.48. نمره کمینه 2.85 و نمره بیشینه 6.30 است.