AGG AUS165

Australian Grains Genebank, Department of Economic Development Jobs Transport and Resources

رکوردها در Genesys:

138,016

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گندم
42,624
جو
19,064
نخود
9,771
عدس
5,601
سورگوم
5,310
سایر موارد
14,047
نامشخص
41,599

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

42,624
19,064
7,558
5,601

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

41,154
19,064
9,771
7,558
5,705

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 138,016 معادل ‎3.21‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎1.65‎ و حداکثر امتیاز ‎3.65‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت