جزییات موسسه

Australian Grains Genebank, Department of Economic Development Jobs Transport and Resources
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳۶٫۷۲۲۸۱۱
طول جغرافیایی
۱۴۲٫۱۷۵۴۱۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
sorghum
سایر
۱۹٬۳۵۶
نامشخص
۳۶٬۲۹۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Wheat
۴۲٬۶۲۴
Barley
۱۹٬۰۶۴
Chickpea
۹٬۷۷۱
Pea
۷٬۵۵۸
Lentil
۵٬۶۰۱
سایر
۵۳٬۳۹۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Sorghum
سایر
۵۴٬۷۶۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Triticum turgidum
Cicer arietinum
Pisum sativum
سایر
۶۳٬۷۶۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۸ ژانویه ۲۰۱۹
۲۶ اکتبر ۲۰۱۶
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 138,016 عبارت است از 3.21. نمره کمینه 1.65 و نمره بیشینه 3.65 است.