جزییات موسسه

Australian Grains Genebank, Department of Economic Development Jobs Transport and Resources
کد موسسه
AUS165
نوع
Governmental
کشور
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-36.722811
طول جغرافیایی
142.175419
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
chickpea
lentil
sorghum
سایر
14,262
نامشخص
41,384
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Wheat
42,624
Barley
19,064
Chickpea
9,771
Pea
7,558
Lentil
5,601
سایر
53,398
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Cicer
Pisum
Sorghum
سایر
54,764
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Triticum turgidum
Cicer arietinum
Pisum sativum
سایر
63,767
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
18 January 2019
26 October 2016
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
100000
75000
50000
25000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 138,016 عبارت است از 3.21. نمره کمینه 1.65 و نمره بیشینه 3.65 است.