جزییات موسسه

Genetic Resources Institute
کد موسسه
AZE015
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.41216
طول جغرافیایی
49.83528
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
lentil
chickpea
wheat
apple
سایر
538
نامشخص
8,155
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
breadwheat
1,877
cotton
1,504
durumwheat
597
corn
429
barley
389
سایر
4,886
نامشخص
347
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Gossypium
Zea
Hordeum
Lens
سایر
4,086
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Gossypium hirsutum
Triticum durum
Zea mays
Hordeum vulgare
سایر
5,146
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
6 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
3000
2250
1500
750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 10,029 عبارت است از 6.38. نمره کمینه 3.35 و نمره بیشینه 9.05 است.