جزییات موسسه

Genetic Resources Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۴۱۲۱۶
طول جغرافیایی
۴۹٫۸۳۵۲۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
chickpea
lentil
سایر
۶۷۸
نامشخص
۸٬۳۲۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
breadwheat
۱٬۸۷۷
cotton
۱٬۵۰۴
durumwheat
۵۹۷
corn
۴۲۹
barley
۳۹۲
سایر
۵٬۵۲۶
نامشخص
۳۴۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Gossypium
Hordeum
Cicer
سایر
۴٬۳۸۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Gossypium hirsutum
Triticum durum
Zea mays
Cicer arietinum
سایر
۵٬۵۵۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 Oktober 2020
11 Februar 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 10,672 عبارت است از 6.35. نمره کمینه 3.05 و نمره بیشینه 9.15 است.