جزییات موسسه

Genetic Resources Institute
کد موسسه
AZE015
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.41216
طول جغرافیایی
49.83528
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
maize
barley
lentil
chickpea
سایر
851
نامشخص
12,448
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
2,795
breadwheat
1,877
cotton
1,504
maize
669
barley
618
سایر
6,455
نامشخص
4,362
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Gossypium
Hordeum
Lens
سایر
7,332
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Gossypium hirsutum
Triticum durum
Zea mays
Hordeum vulgare
سایر
9,094
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 February 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
3000
2250
1500
750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 10,029 عبارت است از 6.38. نمره کمینه 3.35 و نمره بیشینه 9.05 است.