جزییات موسسه

Genetic Resources Institute, University of Banja Luka
کد موسسه
BIH039
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵
طول جغرافیایی
۱۷٫۱۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
beans
barley
forages
oat
نامشخص
۱۸۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۱۳۶
beans
۹۲
barley
۲۲
red clover
۱۹
cocksfoot
۱۸
سایر
۱۷۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Phaseolus
Trifolium
Festuca
Hordeum
سایر
۱۶۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Phaseolus vulgaris
Brassica oleracea
Trifolium pratense
Dactylis glomerata
سایر
۱۸۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 466 عبارت است از 5.92. نمره کمینه 4.80 و نمره بیشینه 7.45 است.