جزییات موسسه

Agroscope Changins
کد موسسه
CHE001
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.agroscope.ch
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.23
طول جغرافیایی
6.15
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
maize
potato
carrot
سایر
40
نامشخص
5,487
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
soft wheat
4,752
spelt
2,258
triticale
846
barley
822
maize
411
سایر
1,535
نامشخص
1,051
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Xtriticosecale
Hordeum
?triticosecale
Zea
سایر
1,446
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Triticum spelta
Xtriticosecale xtriticosecale
Hordeum vulgare
?triticosecale spp.
سایر
2,226
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
6000
4500
3000
1500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 10,839 عبارت است از 5.29. نمره کمینه 2.85 و نمره بیشینه 7.85 است.