جزییات موسسه

Agroscope Changins
کد موسسه
CHE001
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.agroscope.ch
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۲۳
طول جغرافیایی
۶٫۱۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
maize
potato
oat
سایر
۱۱۸
نامشخص
۴٬۶۴۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
soft wheat
۴٬۷۰۰
spelt
۲٬۲۴۱
triticale
۸۱۴
barley
۸۰۴
maize
۴۰۵
سایر
۱٬۶۵۱
نامشخص
۲۱۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Xtriticosecale
Hordeum
Hypericum
سایر
۱٬۱۹۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Triticum spelta
Xtriticosecale xtriticosecale
Hordeum vulgare
Zea mais
سایر
۱٬۷۲۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 10,832 عبارت است از 5.38. نمره کمینه 2.90 و نمره بیشینه 7.85 است.