جزییات موسسه

I.Lomouri Institute of Farming
کد موسسه
GEO001
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.878
طول جغرافیایی
44.683
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
tomato
eggplant
carrot
سایر
1
نامشخص
137
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
corn
77
wheat
66
bean
22
barley
7
tomato
7
سایر
39
نامشخص
3
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Zea
Triticum
Phaselous
Hordeum
Lycopersicum
سایر
42
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea zea mays
Triticum aestivum
Phaselous vulgaris
Triticum macha
Hordeum distichum
سایر
72
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 January 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 221 عبارت است از 5.79. نمره کمینه 3.70 و نمره بیشینه 7.50 است.