جزییات موسسه

I.Lomouri Institute of Farming
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۸۷۸
طول جغرافیایی
۴۴٫۶۸۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
tomato
eggplant
carrot
سایر
۱
نامشخص
۱۳۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
corn
۷۷
wheat
۶۶
bean
۲۲
barley
۷
tomato
۷
سایر
۳۹
نامشخص
۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Zea
Triticum
Phaselous
Hordeum
Lycopersicum
سایر
۴۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea zea mays
Triticum aestivum
Phaselous vulgaris
Triticum macha
Hordeum distichum
سایر
۷۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 221 عبارت است از 5.79. نمره کمینه 3.70 و نمره بیشینه 7.50 است.