جزییات موسسه

Agricultural Institute Osijek
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۵۴۰۳
طول جغرافیایی
۱۸٫۷۳۵۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
maize
chickpea
fababean
سایر
۱
نامشخص
۱۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۳۵
maize
۲۴
winter barley
۲۱
spring barley
۹
alfalfa
۶
سایر
۲۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Zea
Medicago
Pisum
سایر
۱۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Zea mays
Medicago sativa
Pisum sativum
سایر
۱۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 115 عبارت است از 5.43. نمره کمینه 4.15 و نمره بیشینه 8.60 است.