جزییات موسسه

Agricultural Institute Osijek
کد موسسه
HRV021
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
45.5403
طول جغرافیایی
18.7358
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
fababean
cowpea
نامشخص
17
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
alfalfa
6
field pea
4
chickpea
3
grass pea
3
bean
2
سایر
5
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago
Pisum
Cicer
Lathyrus
Phaseolus
سایر
4
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago sativa
Pisum sativum
Cicer arietinum
Lathyrus sativus
Phaseolus vulgaris
سایر
4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
10
7.5
5
2.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 23 عبارت است از 7.39. نمره کمینه 4.15 و نمره بیشینه 8.60 است.