جزییات موسسه

Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۰۸۱۱۴
طول جغرافیایی
۱۳٫۲۱۱۴۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
potato
forages
sorghum
lettuce
سایر
۱۲
نامشخص
۲۴۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common bean
۱۹۰
maize
۶۱
jerusalem artichoke
۱۶
potato
۱۶
runner bean
۱۰
سایر
۵۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Zea
Helianthus
Solanum
Allium
سایر
۴۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Zea mais
Helianthus tuberosus
Solanum tuberosum
سایر
۶۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 348 عبارت است از 7.41. نمره کمینه 6.05 و نمره بیشینه 7.90 است.