جزییات موسسه

Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale
کد موسسه
ITA368
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.08114
طول جغرافیایی
13.21144
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
potato
forages
sorghum
lettuce
سایر
12
نامشخص
248
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common bean
190
maize
61
jerusalem artichoke
16
potato
16
runner bean
10
سایر
55
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Zea
Helianthus
Solanum
Allium
سایر
44
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Zea mais
Helianthus tuberosus
Solanum tuberosum
سایر
64
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 348 عبارت است از 7.41. نمره کمینه 6.05 و نمره بیشینه 7.90 است.