جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - sede di Bologna
کد موسسه
ITA395
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.5
طول جغرافیایی
11.33
محصولات دارای بیشترین نماینده
sunflower
sorghum
نامشخص
936
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
bean
436
Flax
395
sunflower
78
Castor oil plant
54
sorghum
16
سایر
51
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Linum
Helianthus
Ricinus
Sorghum
سایر
50
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Linum usitatissimum
Helianthus annuus
Ricinus communis
Sorghum bicolor
سایر
50
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
600
450
300
150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,030 عبارت است از 5.11. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 7.15 است.