جزییات موسسه

Genetic Resources Research Institute
کد موسسه
نوع
Parastatal
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱٫۱۲
طول جغرافیایی
۳۶٫۶۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
fingermillet
سایر
۳٬۳۸۰
نامشخص
۳۱٬۳۱۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Sorghum
۵٬۹۳۳
Forage grass
۴٬۶۲۸
Oat
۴٬۱۹۶
Common Bean
۳٬۴۳۳
Finger millet
۲٬۹۰۰
سایر
۲۵٬۴۷۵
نامشخص
۴٬۳۲۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
Phaseolus
Eleusine
Sesamum
سایر
۳۱٬۵۲۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Avena sativa
Phaseolus vulgaris
Eleusine coracana
Panicum maximum
سایر
۳۲٬۴۴۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۸ ژانویه ۲۰۱۹
۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 50,885 عبارت است از 4.07. نمره کمینه 1.30 و نمره بیشینه 6.95 است.