جزییات موسسه

Genetic Resources Research Institute
کد موسسه
KEN212
نوع
Parastatal
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-1.12
طول جغرافیایی
36.63
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
fingermillet
maize
rice
سایر
3,380
نامشخص
31,314
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Sorghum
5,933
Forage grass
4,628
Oat
4,196
Common Bean
3,433
Finger millet
2,900
سایر
25,475
نامشخص
4,320
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
Avena
Phaseolus
Eleusine
Sesamum
سایر
31,522
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Avena sativa
Phaseolus vulgaris
Eleusine coracana
Panicum maximum
سایر
32,448
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
18 January 2019
13 July 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
30000
22500
15000
7500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 50,885 عبارت است از 4.07. نمره کمینه 1.30 و نمره بیشینه 6.95 است.