جزییات موسسه

Faculty of Agriculture, University Ss. Cyril and Methodius
کد موسسه
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۲٫۰۰۱۵
طول جغرافیایی
۲۱٫۴۵۷۴۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
rice
apple
wheat
maize
barley
سایر
۱۳۱
نامشخص
۱٬۳۱۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grapevine
۴۲۴
rice
۲۷۶
apple
۱۸۳
pepper
۱۲۱
peach
۸۸
سایر
۱٬۰۶۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
Oryza
Prunus
Malus
Capsicum
سایر
۹۳۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Oryza sativa
Malus domestica
Capsicum annuum
Prunus persica
سایر
۱٬۰۶۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,158 عبارت است از 6.09. نمره کمینه 2.90 و نمره بیشینه 8.30 است.